Historie střediska

Úvod

Novodobá historie řečkovického skautingu se začala psát v prosinci roku 1989, kdy se několik původních členů JUNÁKA z Řečkovic zúčastnilo setkání brněnských skautů a skautek na Výstavišti a později i v sále Fakultní nemocnice u sv. Anny na Pekařské ulici. V následujícím roce obnovilo činnost středisko, které dostalo číslo 16, později název „DUHA“.

Prvním vůdcem střediska byl jmenován Leo Alstern.

Ve středisku byly zaregistrovány tři oddíly – dívčí, chlapecký a klub OS

Vedení oddílů v roce 1990:

46. dívčí oddíl ses. Monika Škovierová-Matalová
46. chlapecký oddíl br. Ing. Radovan Voříšek
16. OS klub Zbyněk Matal

Postupem času se řečkovické skautské středisko rozrůstá o další tři oddíly. V září r. 2001 vzniká oddělením od 46. chlapeckého oddílu samostatná smečka vlčat s pořadovým číslem 90. V témže školním roce je založen při 16. středisku DUHA 1. oddíl Moravské Knínice. V roce 2004 je založen samostatný roverský kmen Vestigo.

V prvních dvou letech se schůzky konají v budově kotelny na Boskovické ulici č. 1. Přibližně v letech 1992 – 1995 je klubovna přesunuta do agitačního střediska na ulici Žitná 17. Od podzimu roku 1995 se klubovna přesouvá na snad již trvalé místo do historického jádra Řečkovic na adresu Prumperk 3.

V roce 2002 díky nemalé obětavosti † br. Josefa Bořeckého – Pada začínáme budovat vlastní tábořiště v Uhřínově u Velkého Meziříčí.

46. dívčí oddíl

První zástupkyní pro dívčí kmen po obnovení činnosti se stala Marie Janošková – Želva, která byla vůdkyní dívčího oddílu v letech 1969 – 1970. Vůdkyní dívčího oddílu byla Monika Škovierová-Matalová. Děvčat tehdy chodilo do oddílu 34. V obnoveném oddíle se vytvořily dvě družiny: Berušky a Štěňata. V roce 1990 se pak konaly první tábory, celkem byly čtyři samostatné letní tábory. Z nich byl jeden putovní pro skautky a stálý tábor pro světlušky. Mezi pravidelné akce oddílu patřila tradiční pouť na Vranov, podzimní drakiáda, Mikulášská a Vánoční besídka, úklid městské části a pouť do Rajhradu nebo Předklášteří. Ta se tradičně koná kolem svátku svatého Jiří, patrona skautů. Na většinu těchto akcí jezdili skauti i skautky společně. Před Vánocemi se také středisko účastnilo distribuce betlémského světla ve farnosti. Ze začátku také středisko navštěvovalo skauty v Laa an der Thaya v Rakousku.

Vedoucí oddílu se pak střídaly každý rok. V roce 1991 vedla světlušky Iveta Rousová a skautky Kateřina Svobodová. O rok později ale dívek ve středisku ubylo, a proto v roce 1992 jely na tábor společně se skauty a vlčaty na Chytálky. Vedoucí dívčího oddílu byla Monika Matalová. V dalších letech už dívky jezdily na tábor s 18. oddílem z Králova Pole. Vedoucí oddílu byly také Jarmila Svobodová a Kateřina Svobodová. Počet registrovaných dívek se pohyboval kolem 15. Na delší dobu, v letech 1995 – 2001, se pak stala vůdkyní ses. Marie Janošková – Želva. Její zástupkyní byla např. Dagmar Suchá, později pak br. MUDr. Pavel Vedra – Hakim.

V roce 1996 dívky soutěžily v závodě O lucerničku světlušek, kde obsadily 6. místo. Dívčí oddíl, spolu se střediskem se zúčastnil 80. výročí vzniku samostatného Československa, při této akci byla zasazena pamětní lípa.

Vedení oddílu přebral br. Hakim, který se už jako zástupce staral o celý oddíl. S ním do oddílu také přibylo několik nových členek, v roce 2000 jich bylo 16, v roce 2001 pak 21. V roce 2000 jela děvčata na tábor do Boskovštejna společně s oddílem skautek z Hodonína, od roku 2001 pak jezdily skautky už samostatně. Nejdříve do Velkého Újezdu a Zadního Arnoštova, od roku 2004 už jezdíme na střediskové tábořiště do Uhřínova. Několikrát se se také účastnily turnaje ve vybíjené, který se konal ke konci školního roku v Babicích nad Svitavou. Tam  nejen hrály s míčem, ale také  uplatnily své skautské vědomosti v drobných soutěžích. Také  získaly druhé těsné místo v závodu o Lucerničku světlušek, jednou se jim podařilo získat putovní cenu z diecézní pouti skautů, která se konala na Vranově. Od roku 2009 byla vedoucí oddílu Zuzana Bořecká – Melian, zástupkyněmi pak  Eva Sopoušková (roz. Štěpánková) – Níníen a Magdalena Hýrková (roz. Braunerová).

Od tábora 2013 zastávala funkci vedoucí oddílu Eva Sopoušková, jejími zástupkyněmi byly Zuzana Bořecká a Renata Schmidtová. Po dvou letech vedení oddílu jej Nínien předala Renatě Schmidtové – Renče. V následujících dvou letech zastávala Nínien funkci zástupkyně, vystřídána sestrou Ivou Vašákovou – Aryou.

Dívčí oddíl má v současnosti téměř 80 členek a řadí se společně s vlčáckou smečkou a knínickým oddílem k těm největším u nás ve středisku.

90. smečka vlčat

Vlčata pod křídly 46. chlapeckého oddílu

Práce s vlčaty v 16. středisku DUHA se datuje již od počátku obnovení skautingu v r. 1990, a to v rámci 46. chlapeckého oddílu. První klubovna oddílu byla na ulici Boskovické. V raném období s vlčaty pracuje br. Václav Mikula. V létě r. 1990 se podařilo též díky kontaktům Ing. Zdeňka Mikuly (otce Václava) uspořádat první letní pobyt pro přibližně šest vlčat v příhraničním městečku Laa an der Thaya v sousedním Rakousku.

V rozmezí let 1992-93 dochází v 16. středisku k velké obměně činovníků a dochází též ke změně i ve vedení 46. oddílu. Z vedení oddílu odchází br. Radek Voříšek a vůdcem chlapeckého oddílu se stává br. Josef Bořecký – Pad. Za účasti br. Pada a s nemalým přispěním zkušeného br. Ing. Karla Procházky – Hockaye se r. 1992 uskuteční letní týdenní pobyt vlčat na skautské chatě Jelenici v katastru obce Pozořice.

Během r. 1993 se situace v oddíle pod vedením br. Pada stabilizuje. Chlapecký oddíl získává dvě místnosti v bývalém agitačním středisku na ulici Žitná. V tomto období již v oddíle pracují dvě vlčácké šestky, šedá a modrá, které se schází pravidelně každý týden na svých schůzkách. Vlčata se účastní společných akcí chlapeckého oddílu a jsou přítomny na letních táborech v letech 1993 a 1994 na tábořišti Oldříš – Babka nedaleko města Polička.

V následujících letech se chlapecký oddíl natrvalo stěhuje během školního r. 1995/96 do nynější klubovny na ulici Prumperk. Oddíl v tomto roce krátce vede br. Milan Janeček – Smíšek. V letech 1995 až do r. 2000 pořádá letní tábory chlapecký oddíl na vypůjčeném tábořišti br. Jiřího Zemana v Uhřínově u Vel. Meziříčí. Táborů se samozřejmě účastní i vlčata, která jsou zařazena do pracovních táborových družin společně se skauty. V r. 1996 na tábořišti v Uhřínově táboří společně chlapeckým oddílem i 46. dívčí oddíl.

Od následujícího roku jsou programy táborů nějak tematicky zaměřeny, vůdcem oddílu se opět stává br. Pad. Tábor v r. 1997 je ve znamení milénia mučednické smrti sv. Vojtěcha. Od jara r. 1998 jsou pak až do dnešních dnů konány pravidelné vícedenní výpravy pro vlčata v období jarních a podzimních prázdnin. První taková výprava se koná na faře v Ochozu u Brna pod vedením br. Česlava Ulricha – Češi. V květnu 1998 stojí za zmínku připomenout že vychází vůbec první oddílový časopis ve středisku s názvem Znamení duhy.

Po letním táboře v roce 1998 dochází k zásadní události. V 46. chlapeckém oddíle, vedle již fungujících dvou šestek vlčat modré a šedé, vzniká nově šestka zelená. Na zahajovacím ohni u lomu u jehnických rybníků 27. 9. je slavnostně založena smečka vlčat. Vlčata však nadále pokračují jako součást 46. chlapeckého oddílu, avšak již mají oddělený program od skautů a vedou si vlastní kroniku. Mezi úspěchy tohoto roku lze zařadit krásné 2. místo tradičně navštěvovaném závodě vlčat „O Totem Supa Bělohlava“. Tento rok završuje tábor Čtvero světel v létě r. 1999 v Uhřínově.

Po tomto táboře dochází ke změně ve vedení 46. oddílu. Br. Pad je vystřídán novým vůdcem, kterým se stává jeden z jeho dosavadních zástupců br. Češa, který přebírá oddílové insignie na zahajovacím ohni v lomu u jehnických rybníků dne 11. 9. 1999. Zároveň vzniká družina Medvědů, která se věnuje výhradně práci s vlčaty. Rádcem družiny Medvědů se stává br. Pavel Axman – Paja, jeho zástupcem br. Leoš Pivoňka – Red a členové jsou rádci a podrádci jednotlivých šestek, bři. Tomáš Král – Panter, Martin Šamánek – Havran, Onřej Libus – Tučňák, Lukáš Malý – Baghira a Vojtěch Ulrich (později znám pod sk. jménem Moni). Oddíl se od tohoto okamžiku ještě více programově diferencuje na větev vlčáckou a skautskou. Celoroční hra smečky se jmenuje „O poklad Inků“ a je završena na posledním táboře v řadě na tábořišti v Uhřínově v létě r. 2000. Nelze však opomenout dvě zajímavé akce tohoto pracovního roku, mezi které lze zařadit březnovou besedu s pilotem RAF plk. Ladislavem Zadrobílkem a kvěnovou oslavu 10. výročí obnovení skautingu v Řečkovicích, kterého se zúčastnili i někteří bývalí členové.

Školní r. 2000/2001 začal smečkovým ohněm v Zamilovaném hájku 10. 9. 2000, a celooddílovým ohněm 46. oddílu 27. 9. v lomu u jehnických rybníků, kde br. Red provedl poprvé s vlčaty rituál „Velké vytí“. Někdy na podzim vzniká smečkový časopis Otazník. Dne 9. 12. Nás všechny zaskočila zpráva o tragickém skonu bývalého člena oddílu br. Jiřího Pavelky-Georgeho. Zahynul se svým kamarádem při autonehodě na Tišnovsku u obce Prudká. Bohužel to nebyla poslední rána pro náš oddíl. V následujícím roce 6. 7. 2001 utonul v rybníce u obce Vlkov krátce před táborem náš dlouholetý a obětavý br. Pavel Sedlák – Dědek. Letní tábor se uskutečnil naposledy společný pro vlčata a skauty pod hlavičkou 46. oddílu na tábořišti Sudslava ve východních Čechách. Program tábora byl zaměřen na dobu Přemysla Otakara II. Byl to jeden z nejnáročnějších táborů, který prověřil naše síly. Téměř celý propršel a byli jsme nuceni vystačit si se skromným vybavením půjčeného inventáře. Většinu věcí jsme si dovezli s sebou z Brna.

Historie od založení 90. smečky vlčat

11. 9. 2001 v den velké tragedie pro americký lid je na střediskové radě rozhodnuto o založení 90. smečky vlčat jakožto samostatného oddílu, jehož vůdcem se stává br. Češa. Vedení 46. oddílu skautů se stává br. Václav Šicha – Gandalf. Od tohoto okamžiku se cesty vlčat a skautů ubírají vlastní cestou. Na smečkové zahajovacím ohni 27. 9. v předvečer svátku sv. Václava je na tradičním místě v lomu u jehnických rybníků tato zpráva tlumočena všem zúčastněným bratřím. Na podzim odjíždíme na vícedenní výpravu do Ostrova u Macochy. Navštěvujeme zde komplex sloupsko-šošůvských jeskyní a zahajujeme celoroční hru s tématikou starověkého Řecka. V listopadu se s družinou Medvědů zúčastňujeme vysvěcení nové části řečkovického hřbitova a zároveň navštěvujeme hroby našich nedávno zesnulých bratří. V lednu r. 2002 se zapojujeme poprvé do 2. ročníku celostátní Tříkrálové sbírky konané pro potřeby Charity. Vybrali jsme celkem do dvou pokladniček 4.092, – Kč za smečku. Celkový výtěžek sbírky činil 14.837,- Kč. Jarní výpravu jsme prožili v údolí říčky na Horním mlýně mezi Ochozí a Líšní. Mlýn byl po zimně značně vymrzlý a měli jsme co dělat ho vytopit mokrým dřevem z pily. Jinak se pobyt celkem vydařil. Letní tábor 2002 trávíme na vypůjčeném tábořišti v Podolí u Nového Města na Moravě. Tábora se účastní i několik vlčat z nového oddílu našeho střediska z Moravských Knínic. Tábor proběhl v tvůrčím duchu a posunul smečku opět dopředu.

Nový pracovní rok 2002/2003 zahajujeme v klubovně. Vítáme nového člena v řadách družiny Medvědů br. Jiřího Braunera – Unkase. Na sv. Václava se uskutečnil sněmovní oheň družiny Medvědů. V říjnu někteří z Medvědů jedou pomáhat budovat naše vlastní tábořiště do Uhřínova. Podzimní výprava se tentokráte koná na faře v Lipůvce. V listopadu konáme první ročník Dědkova memoriálu. Zúčastňují se pouze dvě vlčata. V prosinci se uskutečňuje první vánoční besídka v prostorách řečkovické sokolovny. V lednu 2003 se někteří z roverů účastní semináře ELŠ v Praze. V únoru se jede na tradiční Rikitanův memoriál do Uherského hradiště. Začínáme též s úpravami klubovny. V březnu jedeme na jarní prázdniny na oblíbenou faru v Ostrově u Macochy. V dubnu v kostele v Řečkovicích se aktivně zapojujeme při pobožnosti křížové cesty a ještě ten samý den hrajeme divadlo s táborového života při příležitosti schůzky rodičů. Na svátek sv. Jiří přijímají bři. Unkas, Kiwin, Song a Watutka odznak Lilového kříže při mši sv. z rukou P. Marka Váchy-Orka. V květnu bři. Paja, Song, Wadji a Watutka putují tři dny po Pálavě. Tábor smečky vlčat se uskutečnil na starém tábořišti v Uhřínově. Při něm však navštěvujeme náš skautský oddíl na nedalekém novém vlastním tábořišti a těšíme se jak si to užijeme příští rok my.

Skautský rok 2003/2004 zahajujeme smečkovou schůzkou v klubovně. Na podzim pomáháme z s pořádáním Brněnského skautského dne v Lužánkách. Pořádáme roverský turnaj v kopané (prozatím poslední). Na podzimní výpravu míříme s vlčaty do Ostrova u Macochy. Druhý ročník Dědkova memoriálu za účasti sedmi vlčat. Vánoční besídka se koná v sokolovně a hrajeme na ni poprvé s Medvědy divadlo. Jarní výprava se uskutečnila na faře v Rudíkově. Táboříme poprvé na novém vlastní tábořišti v Uhřínově. Téma tábora je Shao-lin.

Skautský rok 2004/2005 zahajujeme v klubovně. Roveři ze smečky se účastní akce Postavme školu v Africe. Podzimky trávíme opět na faře v Ostrově u Macochy. Na vánoční besídce tentokrát hrajeme divadlo Rychlé šípy. Tříkrálová sbírka na niž jsme se pět podíleli vynesla v lednu 2005 částku přes 43 tisíc Kč. Tradiční skautskou pouť organizuje tento rok organizuje naše skautské středisko na Vranově u Brna. Před prázdninami středisko pořádá zatím poslední Skautský den pro veřejnost. Bohužel se moc organizace nevydařila. Letní tábor je opět na našem novém tábořišti v Uřínově a je zasazen do filmařského prostředí.

Skautský rok 2005/2006 zahajujeme v lomu jehnických rybníků. V září pomáháme při oslavách 80. výročí založení jednoty Orla v Řečkovicích, kdy je též vysvěceno nové orelské hřiště. V říjnu se konal zatím poslední vlčácký turnaj v kopané. Podzimní výprava se koná opět v Ostrově u Macochy. Na vánoční besídku hrajeme loutkové divadlo, Medvědi představují loutko herce i loutky. Jarní výprava na sněhu na faře v Uhřínově. Letní tábor taktéž v Uhřínově je pojmenován Cesta do nového světa.

Skautský rok 2006/2007 se neliší od těch předešlých. Snad jen že zjara r. 2007 pořádáme první ročník Georgova memoriálu ve vaření, na památku smrti našeho br. Jiřího Pavelky. Tábor se koná opět v Uhřínově.

Od jara r. 2009 dochází ke změně ve vedení oddílu. Vůdcem smečky se stává br. Jan Bořecký – Song. Jarní prázdniny trávíme v Ochozu u Brna. V půli května se skautská družina Rysů účastní poprvé okrskových Svojsikových závodů, v nichž se umisťují na krásném 3. místě. Letní tábor v Uhřínově je zaměřen na indiánské téma.

Jarní prázdniny v roce 2010 prožíváme na faře v Ochozu u Brna. Dne 15. 5. naše skautské středisko pořádá Skautský den ve znamení Duhy – oslavy 20 let obnoveného skautingu v Řečkovicích. Tábor se koná opět na našem tábořišti v Uhřínově, název celotáborové hry je: „Mezi zlatokopy“.

V roce 2011 jarní prázdniny opět prožijeme na faře v Ochozu u Brna. Letní tábor v Uhřínově je nazván Dary Olympu. Podzimní prázdniny se uskutečnily na faře v Bedřichově u Lysic.

V roce 2012 trávíme jarní prázdniny v Buchlovských kopcích ve Starých Hutích na základně skautů z Uherského Hradiště. Teploty kolem – 20 °C trávíme vesměs ve vyhřátém srubu. Tábor se koná jak jinak v Uhřínově a tématem hry je Poklad na Stříbrném jezeře. Podzimní prázdniny se odehrají v Bedřichově u Lysic.

V roce 2013 je celoroční hra s názvem Dědictví. Jarní prázdniny po několika letech trávíme na osvědčeném místě na faře v Ochozu u Brna. Pořádáme 7. ročník Georgova memoriálu, který je letos na sněhu. Dne 1. 4. 2013 odchází na věčnost br. Josef Bořecký – Pad, dlouholetý vůdce 46. chlapeckého oddílu a později 16. oddílu oldskautů a hlavní iniciátor a budovatel tábořiště v Uhřínově. Čest jeho památce! V květnu pořádáme úspěšnou střediskovou vzpomínkovou akci pro širokou veřejnost Řečkovický skauting včera a dnes. Tábor v Uhřínově je zaměřen na téma Aztéků

Tradiční akce smečky během roku:

 • v září pouť na Vranov
 • v říjnu drakiáda a podzimní výprava
 • v listopadu Dědkův memoriál
 • v prosinci Betlémské světlo, vánoční besídka, stromek pro zvířátka
 • v lednu Tříkrálová sbírka
 • v únoru Rikitanův memoriál a jarní výprava (ta je někdy až v březnu)
 • v březnu Georgův memoriál
 • v dubnu skautská pouť ke sv. Jiří
 • v květnu výlety do přírody
 • v červnu vícedenní výpravy hlavně pro starší vlčata
 • o prázdninách letní tábor v Uhřínově

1. oddíl Moravské Knínice

Oddíl v Moravských Knínicích začal psát svou historii v roce 2004. Propagaci skautské myšlenky se zde dlouhá léta věnoval br. Karel Bořecký, který se později stal i vůdce tohoto oddílu. Mezi první členky oddílu patřily Mordy, které v letech 2003 a 2004 byly účastny dívčího skautského tábora, kde složily i svůj skautský slib. V pozdějších letech se dívčích táborů pravidelně účastnila děvčata z Knínic, ať už to byl tábor v Újezdu, Zadním Arnoštově anebo na Uhřínově.

V počátcích vypomáhaly u knínického oddílu rádkyně z Řečkovice a kluci z Knínic dojížděli na schůzky ke skautům do Řečkovic. V letech 2006 – 2007 vedla jednu dívčí družinu v Knínicích ses. Markéta Vedrová (roz. Přehnalová) – Gill, tu poté doplnila ses. Marcela Braunerová (roz. Vedrová) – Červenka. Následně v letech 2009 – 2010 zde skautskou družinu vedly ses. Iva Pohůnková (roz. Kapounová) – Kawi a Eva Sopoušková (roz. Štěpánková) – Nínien. V roce 2011 vznikla nová světluškovská družina Duhová šestka pod vedením ses. Anny Kompauerové – Freya a Evy Sopouškové – Nínien. Tato družina je v současnosti již v roverském věku. Skautský věk prožila děvčata v družině Kobry pod vedením br. Adama Špačka a ses. Simony Kahleové.

S postupně se rozrůstajícím oddílem vyvstala potřeba vlastního tábora. Došlo k tomu z důvodu dvojího růstu – jak řečkovických tak knínických dívek bylo stále více a uhřínovské tábořiště nebylo pomalu sto pojmout všechny. První samostatný tábor 1. oddílu se uskutečnil v roce 2012 na skautské základně Strážná. V roce 2018 se uskutečnily již dva  letní tábory tohoto oddílu v průběhu prázdnin – jeden pro mladší členy pod vedením současného vůdce oddílu br. Ivo Císaře – Kačera a druhý pro starší členy pod vedením br. Václava Gabriela – Kojaka.

 

Roverský kmen Vestigo

16. kmen oldskautů

Vytvořili: br. Česlav Ulrich – Češa, ses. Eva Sopoušková – Nínien

44. chlapecký oddíl

Nejmladší oddíl ve středisku. Vzniknul v roce 2021 odštěpením skautské družiny Rysů od 90. smečky vlčat. Nicméně navazuje na historii zaniklého 44. oddílu, který v našem středisku v minulosti působil.